راه روز، پایگاه تحلیلی-خبری

مشروح اخبار
مردم از مترو استفاده می کنند، زود به مقصد برسند، صبح چهارشنبه ۲ اسفند قطار مترو ۱ ساعت تاخیر داشت.