آخرین اخبار

راه روز، پایگاه تحلیلی-خبری

مشروح اخبار
امروز دبیرکل فدراسیون در نامه‌ای رسمی به عزیزی‌خادم اعلام کرد باتوجه به حکم کمیته اخلاق و استیناف، دعوتنامه مجمع کان لم یکن خواهد بود اما عزیزی خادم آنرا خارج از اختیارات دبیرکل دانسته و وی را دعوت به اجرای اساسنامه کرده است.
باید توجه داشت مطابق قانون و مقررات تعویق، تأخیر یا تغییر تاریخ و یا صورت جلسه مجمع عمومی خلاف قانون است و عزیزی خادم چه تبرئه شود و چه محکوم، باید در مجمع از عملکرد خود دفاع کند و اهالی فوتبال نیز در جریان دلایل عزل او قرار بگیرند. عزل، اخراج و مواردی از این دست از طرفیت های مجمع است و در صورتی که اجازه حضور به عزیزی خادم داده نشود، از این ظرفیت و اختیار قانونی سوء استفاده شده است.